Wycinka drzew

W Polsce nie istnieje samowolna wycinka drzew, nawet z własnej posesji. Na szczęście niedawno weszły w życie nowe przepisy, upraszczające całą procedurę ubiegania się o pozwolenie oraz określające niższe kary za tego rodzaju wykroczenie.

Jeszcze do niedawna kryterium dotyczące wycinki drzew opierało się głównie na wieku danego drzewa oraz wielkości obwodu jego pnia. Dziś już sami, bez groźby jakiejkolwiek kary ze strony państwa możemy decydować o usunięciu danego drzewa, jeśli jego pień na wysokości 5 cm od podłoża nie przekracza 25 cm obwodu.

Wycinka drzew

fot. bubutu/bigstockphoto.com

Bez uzyskania zgody na wycinkę w przypadku obwodu mniejszego niż 35 m można również ściąć kasztanowca zwyczajnego, klona jesionolistnego i srebrzystego, platana klonolistnego, robinię akacjową, topolę i wierzbę. Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody (Art. 83 ust. 6 ustawy) nie ma też wymogu uzyskania zezwolenia na likwidację drzew bądź krzewów w sytuacji, kiedy wiek drzew albo krzewów, które mają zostać poddane wycince, nie przekracza dziesięciu lat. Ponadto nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na usunięcie drzew bądź krzewów, które np.: znajdują się w lasach, rosną na plantacjach drzew i krzewów, są drzewami owocowymi (tych rosnących na terenie nieruchomości niewpisanej do rejestru zabytków czy też tej w granicach parku narodowego lub rezerwatu przyrody, czyli na obszarach nieobjętych ochroną krajobrazową), niszczą nawierzchnię oraz infrastrukturę drogową, ograniczając widoczność na łukach i skrzyżowaniach.

Za podstawę „taryfikatora kar” przyjmuje się dwukrotność (nie zaś jak dotychczas trzykrotność) opłaty, którą należałoby wnieść po uzyskaniu pozwolenia na wycinkę. Tego rodzaju kary mogą zatem wynieść od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych. Należy je zapłacić w ciągu 14 dni od zapadnięcia ostatecznej decyzji i w tym samym terminie można również złożyć wniosek o rozłożenie długu na raty na okres do pięciu lat.

Celem wprowadzenia obowiązku uzyskiwania zezwolenia na wycinkę jest przede wszystkim ochrona terenów zielonych, a także ich zrównoważone użytkowanie. Według ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku polscy obywatele mają obowiązek uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew czy krzewów. Jest ono wydawane na wniosek posiadacza nieruchomości przez organ właściwy dla miejsca położenia danej nieruchomości – przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. W przypadku nieruchomości figurującej w rejestrze zabytków- będzie to wojewódzki konserwator zabytków.

Kiedy można ubiegać się o obniżenie kary?

  • wtedy, gdy drzewo było chore bądź zagrażało uszkodzeniem mienia albo stwarzało realne zagrożenie dla życia oraz zdrowia ludzi,
  • wówczas, kiedy niewiele zarabiamy i dochód na osobę w naszej rodzinie jest niewysoki.

Warto też pamiętać, iż do przedawnienia nielegalnej wycinki dochodzi po 5 latach od daty dokonania czynu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.