Certyfikacja drewna w Polsce

Zgodnie z definicją zawartą w normie PN-B-03150 drewnem konstrukcyjnym nazywamy drewno o przekroju prostokątnym i grubości minimum 38 mm, które przenosi obciążenia mechaniczne. Drewno, podobnie jak każdy wyrób budowlany, musi być oznakowane znakiem CE. Systemy oceny zgodności CE ujednolicają wymogi stawiane materiałom i umożliwiają ich dystrybucję we wszystkich krajach Unii Europejskiej, bez konieczności starania się o dopuszczenie ich do obrotu w każdym kraju osobno.

Certyfikacja drewna konstrukcyjnego odbywa się na podstawie zharmonizowanej normy PN-EN 14081-1+A1:2011. Obowiązujące normy wprowadzają cztery systemy oceny zgodności. Drewno konstrukcyjne podlega pod system 2+, według którego producent (przed rozpoczęciem produkcji) ma obowiązek opracować system Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP), a następnie poddać go certyfikacji w akredytowanej jednostce certyfikującej. Aktualnie w Polsce są to trzy instytucje: Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, Instytut Przemysłu Drzewnego w Poznaniu oraz Certbud Sp. z o.o. w Warszawie.

Certyfikacja drewna

Ponadto producent musi wykonać badania typu wyrobu, mające na celu potwierdzenie posiadania deklarowanych właściwości. Badania może przeprowadzić w laboratorium własnym bądź akredytowanym.

Jednostka certyfikująca ocenia i rejestruje wniosek producenta o certyfikację ZKP oraz wyznacza termin przeprowadzenia certyfikacji. Powołany zespół audytorów ocenia system ZKP w dwóch etapach – pierwszy to przegląd dokumentacji, drugi natomiast stanowi badanie stanu rzeczywistego w terenie. Audytorzy sporządzają raport z audytu certyfikacyjnego, a cały proces kończy się wydaniem certyfikatu.

Po uzyskaniu certyfikatu ZKP oraz wykonaniu badań typu producent może wystawić deklarację właściwości użytkowych wyrobu, która umożliwia mu znakowanie produktów znakiem CE oraz wprowadzanie ich do obrotu na rynkach wszystkich państw należących do Unii Europejskiej.

Jednostka certyfikująca ma ponadto obowiązek przeprowadzać regularne – minimum 1 raz w roku – inspekcje producenta i jego drewna konstrukcyjnego pod kątem spełniania wymagań ZKP. Certyfikat jest ważny bezterminowo, jednak w przypadku stwierdzenia niezgodności z normą podczas audytów, może zostać cofnięty.

Certyfikacja potwierdza, że producent spełnił warunki wymagane, aby jego wyrób został wprowadzony do obrotu. Daje więc gwarancję jakości wyrobu. Ponadto posiadanie certyfikatu zwiększa wiarygodność zakładu w oczach klientów i kontrahentów. Zakładowa Kontrola Produkcji wprowadza porządek w procesie produkcyjnym, a regularne audyty umożliwiają kontrolę przestrzegania zasad systemu jakości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.